Kontroly – revize

Provádím pravidelné odborné kontroly a čištění spalinových cest na dle zákona o kontrole spalinových cest.

Pro koho jsou tyto kontroly povinné?

Každý provozovatel spotřebiče paliv (plynového kotle, kamen, krbu, …) je povinen si minimálně 1x ročně nechat odbornou osobou zkontrolovat spalinovou cestu. Za nájemníky v bytových domech tyto kontroly objednávají představitelé společenství vlastníků nebo bytových družstev. Majitelé rodinných domů si kontroly domlouvají sami.

Čeho se tyto kontroly netýkají?

Povinné kontrole nepodléhají vafky odvětrávané fasádou a nepoužívané komíny. Všechny ostatní spalinové cesty této kontrole podléhají.

Proč jsou tyto kontroly důležité?

Kontroly jsou důležité z hlediska ochrany bezpečnosti a zdraví občanů. V poslední době narůstá počet případů otrav oxidem uhelnatým, které jsou způsobeny znečištěním nebo závadami spalinových cest hlavně u spotřebičů na plyn. Tyto závady nemusí být na první pohled patrné. Dále se jedná o požární bezpečnost, hlavně u spotřebičů na pevná paliva, kde nejsou mnohdy dodržovány základní pravidla bezpečnosti.

Jak správně probíhá kontrola spalinové cesty?

Kontroluje se spalinová cesta po celé její délce, tzn. od spotřebiče přes kouřovod, průchody půdou, střechou. Kontrolují se všechny otvory (dvířka) na spalinové cestě. V žádném případě nestačí, aby osoba, která provádí kontrolu, pouze vyčistila komín ze střechy nebo z půdy. Je důležité zkontrolovat a vyčistit také kouřovod, který je napojen na kotel a je často velmi znečištěn. Je proto nutné, aby kominík navštívil i byt, kde je umístěn spotřebič. Tato povinnost je často opomíjena.

Kdo může tyto kontroly vykonávat?

Kontroly spalinových cest může vykonávat pouze odborně způsobilá osoba, tj. osoba s živnostenským oprávněním v oboru kominictví. Nechte si vždy předložit živnostenský list. Výsledkem kontroly je vystavení Zprávy o provedení kontroly a čištění. Tento doklad je mimo jiné důležitým dokladem pro pojišťovny v případě požáru, havárie atd. Dejte si pozor na firmy (osoby), které pouze vypíší „Zprávu“ a v podstatě nic nezkontrolují (nečistí) – jde o Vaše zdraví a majetek. Kontrola zpravidla trvá od 20 minut výše.